Všeobecné obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY

(dále jen Podmínky)

  

I. Úvodní ustanovení

 1. Tyto Podmínky upravují dle § 1746 odst. 2 a § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě smlouvy o poskytování služeb, kupní smlouvy či jiné smlouvy, uzavírané mezi společností Contagious s.r.o., IČ: 07626631, se sídlem náměstí Kinských 601/3, Malá Strana, 150 00 Praha 5 (dále jen „Poskytovatel“ nebo „Contagious“) a třetími osobami, pokud v rámci uzavírání příslušné smlouvy Poskytovatel na tyto Podmínky odkazuje.

 

II.

 1. Pro účely těchto Podmínek mají ve vztazích mezi Poskytovatelem a třetími osobami níže uvedené pojmy následující význam:

Webovéstránky“ označuje webové stránky provozované Poskytovatelem na adrese www.contagious.cz  a všechny jejich součásti.

Podnikatel“ je kterákoli právnická či podnikající fyzická osoba, která vstupuje do právního vztahu s Poskytovatelem při výkonu výdělečné činnosti ve smyslu § 420 občanského zákoníku, nebo v souvislosti s ní.

Spotřebitel“ je jakákoliv svéprávná fyzická osoba, která není Podnikatelem.

Smlouva“ je smluvním vztahem uzavíraným mezi Contagious a Zákazníkem s obsahem vymezeným v těchto Podmínkách, typicky smlouvou o předplaceném členství, smlouvou o koupi Vstupenek, tištěného Magazínu, či jinou obdobnou smlouvou.

Event“ označuje společenské události, workshopy a konference pořádané Contagious na území České republiky a Slovenské republiky, zejména za účelem šíření inspirace pro lepší marketing, nejdůležitějších trendů v marketingových kampaních, prezentaci nových technologií či dalších kreativních inovací.

Zákazník“ je Podnikatel či Spotřebitel, který uzavřel nebo má zájem uzavřít s Poskytovatelem příslušnou kupní smlouvu, smlouvu o poskytování služeb či jinou obdobnou smlouvu v souladu s těmito Podmínkami.

Magazín“ označuje periodický magazín vydávaný Contagious v pod názvem nebo „Contagious Magazine“ v tištěné podobě.

„“ označuje digitalizovaný archiv předchozích čísel Magazínu přístupný prostřednictvím hesla.

Vstupenka“ elektronický doklad nebo tištěný doklad (cenina) vydaný Poskytovatelem, opravňující jednoho držitele Vstupenky ke vstupu na konkrétní Event uvedený na Vstupence.

 

III. Uzavření Smlouvy

 1. Prodávající prezentuje na Webových stránkách nabídku ke koupi Vstupenek na Eventy, předplatného Magazínu či předplacených Služeb (společně dále jen „produkt“), určených pro Zákazníky. Nabídka produktů na webových stránkách není návrhem na uzavření Smlouvy ve smyslu § 1731 a násl. občanského zákoníku.
 2. Zákazník má možnost prostřednictvím Webových stránek vytvořit objednávku příslušného produktu, která je závazným návrhem na uzavření Smlouvy vůči Poskytovateli s obsahem uvedeným v příslušném formuláři pro objednání produktu na Webové stránce a v těchto Podmínkách (dále jen „“).
 3. Před závazným odesláním objednávky je Zákazníkovi umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil a zobrazena .
 4. Poskytovatel není povinen objednávku akceptovat.
 5. K uzavření a účinnosti Smlouvy mezi Contagious a Zákazníkem dochází okamžikem akceptace objednávky ze strany Contagious odesláním potvrzujícího emailu na emailovou adresu zákazníka uvedenou v objednávce, v kterém je akceptace objednávky výslovně uvedena, či jiným obdobným způsobem.

 

IV.  Prodej Magazínu

 1. Uzavřením Smlouvy na základě objednávky Magazínu se Poskytovatel zavazuje odeslat Zákazníkovi na adresu uvedenou v objednávce uvedené množství výtisků Magazínu a Zákazník se zavazuje Poskytovateli uhradit a náklady na poštovné a balné uvedené v objednávce.
 2. Vlastnické právo k dodávaným Magazínům přechází na Zákazníka okamžikem doručení produktů na adresu určenou v objednávce.
 3. Termín dodání produktu uvedený v objednávce je pouze orientační. Poskytovatel odesílá produkt podle svých kapacit zpravidla do 5 dnů od obdržení platby příslušné objednávky.

 

V. Prodej Vstupenek

 1. Uzavřením Smlouvy na základě se Poskytovatel zavazuje umožnit Zákazníkovi, případně držiteli Vstupenky, jednorázový vstup na Event uvedený v objednávce.
 2. Zákazník se zavazuje Poskytovateli zaplatit běžnou cenu příslušné Vstupenky (dále jen „vstupné“), nestanoví-li tyto Podmínky jinak.
 3. Vstupné za jednotlivou Vstupenku je uvedeno na Webových stránkách dle volby konkrétního Eventu.
 4. Vstupenku Poskytovatel doručí Zákazníkovi dle volby v elektronické podobě na emailovou adresu Zákazníka uvedenou v objednávce, případně ji Zákazník může dle instrukcí na Webových stránkách vytisknout a použít pro doložení oprávnění vstupu na příslušný Event.
 5. Poskytovatel si vyhrazuje právo změny času a termínu konání Eventu, včetně jeho harmonogramu a obsahu, a to zejména z důvodu nepředvídatelných změn, které Poskytovatel nemohl ovlivnit.
 6. Nevyužitá Vstupenka se nevrací, nevyměňuje a Zákazník nemá nárok na vrácení zaplaceného vstupného.
 7. Zákazník je povinen dodržovat organizační a bezpečností pokyny Poskytovatele před konáním a v průběhu konání Eventu. V případě jejich porušení je Poskytovatel oprávněn Zákazníka bez náhrady vykázat a Zákazníkovi zaniká nárok na další účast na Eventu.

 

VI. Předplacené členství

 1. Uzavřením Smlouvy na základě objednávky členství (dále jen „Smlouva o předplaceném členství“) se Poskytovatel zavazuje poskytovat Zákazníkovi po dobu jejího trvání některý z následujících balíčků služeb dle volby Zákazníka v objednávce:

Balíček služeb „CATCH UP“ obsahující

  • 1x týdně Weekly newsletter
  • 1x týdně Weekly creative review
  • 2 výtisky Magazínu 4x ročně
  • přístup do Archivu Magazínu
  • 1x Vstupenka na všechny Eventy pořádané po dobu trvání Smlouvy
  • Sleva 10% z běžné ceny na koupi dalších Vstupenek
  • 3x ročně – report/zpráva o aktuálních trendech

 

Balíček služeb „GET AHEAD“ obsahující

  • Vstup do databáze Contagious I/O (3 přístupová hesla)
  • 1x týdně Weekly newsletter
  • 1x týdně Weekly creative review
  • 4 výtisky Magazínu 4x ročně
  • přístup do Archivu Magazínu
  • 2 Vstupenka na všechny Eventy pořádané po dobu trvání Smlouvy
  • Sleva 10% z běžné ceny na koupi dalších Vstupenek
  • 10% sleva na specializované workshopy Contagious
  • Contagious briefing 1x ročně

 

Balíček služeb „STAY AHEAD“ obsahující

  • Vstup do databáze Contagious I/O (10 přístupových hesel)
  • 1x týdně Weekly newsletter
  • 1x týdně Weekly creative review
  • 4-6 výtisky Magazínu 4x ročně
  • přístup do Archivu Magazínu
  • 2 Vstupenky na všechny Eventy pořádané po dobu trvání Smlouvy
  • Sleva 10% z běžné ceny na koupi dalších Vstupenek
  • Sleva 10% z běžné ceny na specializované workshopy Contagious CZ/SK
  • Jeden den s Contagious 1x ročně (specializovaný workshop)

 

 1. Smlouva o předplaceném členství se uzavírá na dobu neurčitou.
 2. Za poskytování služeb dle Smlouvy o předplaceném členství se Zákazník zavazuje Poskytovateli hradit pravidelnou měsíční paušální odměnu ve výši:
   1. 800 Kč měsíčně za Balíček služeb „CATCH UP“
   2. 200 Kč měsíčně za Balíček služeb „GET AHEAD“
   3. 400 Kč měsíčně za Balíček služeb „STAY AHEAD“
    (příslušná cena služeb dále jen „Členský poplatek“).
 1. Zákazník má v objednávce možnost volby frekvence účtování Členského poplatku buď měsíčně anebo ročně. V případě měsíčních plateb je měsíční Členský poplatek splatný dle faktury vystavené Poskytovatelem pravidelně vždy na začátku každého kalendářního měsíce trvání Smlouvy o předplaceném členství a to za období následujícího měsíce. V případě volby roční frekvence úhrady Členského poplatku je Členský poplatek v souhrnné výši 12 měsíců splatný dle faktury vystavené Poskytovatelem na období celého následujícího roku trvání Smlouvy o předplaceném členství.
 2. Zákazník výslovně souhlasí s tím, že k zahájení poskytování služeb dle Smlouvy, jejímž předmětem je umožnění využití služeb z balíčku předplaceného členství, dojde bezprostředně po akceptaci objednávky Poskytovatelem, umožňuje-li to povaha služby.
 3. Uzavřením Smlouvy o předplaceném členství nevzniká účast Zákazníka v žádné právnické osobě.

 

VII. Platební podmínky

 1. Není-li na Webových stránkách uvedeno jinak, jsou ceny produktů uvedeny včetně daně z přidané hodnoty.
 2. Vyžaduje-li dodání produktu dopravu na místo plnění, hradí dopravu produktu a náklady na balné a další související vždy Zákazník. O výši těchto nákladů a ceny dopravy bude Zákazník informován na Webových stránkách před odesláním objednávky.
 3. Poskytovatel je povinen vystavit Zákazníkovi u každého zdanitelného plnění řádný daňový doklad.
 4. Splatnost faktur vystavených Poskytovatelem je 15 dnů od jejího doručení Zákazníkovi, není-li ve zvláštním případě sjednáno nebo zákonem stanoveno jinak.
 5. Cenu produktů je možné uhradit následujícími způsoby:
  1. Online platební kartou (GoPay);
  2. Bankovním převodem na účet Prodávajícího uvedený v potvrzení objednávky s uvedením variabilního symbolu
  3. Na dobírku při doručení produktu poštou nebo jiným doručovatelem
 6. Prodávající vystaví a předá Zákazníkovi daňový doklad na plnění dle Smlouvy nejpozději současně s tímto plněním.

 

VIII. Informace pro spotřebitele

 1. Není-li v těchto Podmínkách uvedeno výslovně jinak, vztahuje se úprava tohoto článku Podmínek a práva v něm uvedená pouze na Spotřebitele, nikoliv Podnikatele.
 2. Kontaktní údaje Poskytovatele:
  • Contagious s.r.o., IČ: 07626631, se sídlem náměstí Kinských 601/3, Malá Strana, 150 00 Praha 5
  • adresa elektronické pošty info@contagious.cz
  • telefonní kontakt +420 775041479
  • bankovní spojení 2801531257/2010
 1. Poskytovatel je oprávněn k prodeji produktů a poskytování veškerých služeb na základě živnostenského oprávnění a jeho činnost nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.
 2. Spotřebitel má v případě vadného plnění Poskytovatele při koupi vytištěného Magazínu práva dle § 2099 a násl. občanského zákoníku. Prodávající neposkytuje žádnou zvláštní záruku za jakost produktů ve smyslu § 2113 občanského zákoníku.
 3. Spotřebitel odesláním objednávky souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Smlouvy.
 4. Spotřebitel nemá právo na odstoupení od Smlouvy uzavírané prostřednictvím Webových stránek, protože Smlouva o koupi Magazínu je smlouvou o dodávce časopisů ve smyslu § 1837 písm. i) občanského zákoníku a Smlouva o koupi Vstupenky je smlouvou o využití volného času – účasti na Eventu v určeném termínu, ve smyslu § 1837 písm. j) občanského zákoníku.
 5. Poskytovatel sděluje, že Spotřebitel není rovněž oprávněn odstoupit od Smlouvy o předplaceném členství, protože součástí služeb poskytovaných na základě takové Smlouvy je jednak dodání digitálního obsahu nedodávaného na hmotném nosiči ve smyslu § 1837 písm. l) občanského zákoníku, který byl dodán s předchozím výslovným souhlasem Spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od Smlouvy.
 6. Prodávající tímto upozorňuje Spotřebitele, že u Smluv uzavíraných tzv. distančním způsobem prostřednictvím prostředků komunikace na dálku, dle zákona platí:
  1. náklady na prostředky komunikace na dálku v souvislosti s uzavřením Smlouvy se neliší od základní sazby (náklady na internetové připojení aj.) a Spotřebitel si tyto náklady hradí sám
  2. Nevyplývá-li z objednávky jinak (předplatné) záloha na cenu produktu není vyžadována, celá cena produktu musí být uhrazena před odesláním Spotřebiteli.
  3. v případě odstoupení od Smlouvy ponese Zákazník náklady spojené s navrácením produktu, a jde-li o Smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, náklady za navrácení produktu, jestliže tento produkt nemůže být vrácen pro svou povahu obvyklou poštovní cestou
  4. Využitím práva na odstoupení od Smlouvy ve lhůtě stanovené zákonem nemá zákazník nárok na úhradu poštovného vynaloženého na vrácení produktu Poskytovateli.
  5. Zákazník je povinen uhradit poměrnou část ceny v případě odstoupení od Smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb a jejichž plnění již začalo.
 1. Odstoupí-li zákazník od Smlouvy uzavírané distančním způsobem, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od Smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě Smlouvy přijal, stejným způsobem. Prodávající vrátí zákazníkovi přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím zákazník souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady.
 2. Jestliže zákazník zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání produktu, který prodávající nabízí, vrátí prodávající zákazníkovi náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání produktu.
 3. Právo na odstoupení od Smlouvy se nevztahuje na Smlouvy uzavřené v kamenné prodejně prodávajícího.

 

IX. Řešení spotřebitelských sporů

 1. Subjektem oprávněným k mimosoudnímu řešení sporů ze Smlouvy uzavřené mezi Contagious a Spotřebitelem je Česká obchodní inspekce.
 2. Spotřebitel má právo obrátit na Českou obchodní inspekci se stížností v souvislosti s plněním dle uzavřené Smlouvy nebo návrhem na zahájení mimosoudního řešení sporu s Contagious na adresu: Česká obchodní inspekce, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2. Více informací na adr.coi.cz

 

X. Zpracování osobních údajů

 1. Contagious zpracovává osobní údaje Zákazníků jako správce osobních údajů.
 2. Zásady zpracování osobních údajů Contagious jsou dostupné zde.

 

XI. Závěrečná ustanovení

 1. Právní vztah mezi Contagious a Zákazníkem se řídí českým právním řádem. Pokud vztah související s užitím Webové stránky nebo právní vztah založený Smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právním řádem. Tímto nejsou dotčena práva Spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
 2. Smluvní strany vylučují aplikaci Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží (CISG) na vzájemné vztahy při koupi jakéhokoliv zboží dle Smlouvy uzavírané mezi Zákazníkem a Contagious.
 3. Je-li některé ustanovení těchto Podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky Smlouvy vyžadují písemnou formu.
 4. Smlouva je archivována prodávajícím v elektronické podobě. Shrnutí obsahu objednávky obdrží Zákazník v potvrzujícím emailu a tyto Podmínky jsou kdykoliv přístupné na Webových stránkách nebo pod následujícím odkazem.
 5. Znění Podmínek může Poskytovatel v přiměřeném rozsahu měnit či doplňovat bez souhlasu Zákazníka. Změna Podmínek však nemá zpětně vliv na již uzavřené Smlouvy.
 6. Ustanovení odchylná od Podmínek je možné sjednat se Zákazníkem v individuálním případě písemně jinak, a to výhradně způsobem, že změnu obsahu Smlouvy Contagious výslovně potvrdí. Takto potvrzená odchylná ujednání mají přednost před ustanoveními těchto Podmínek.
 7. Tyto Podmínky jsou účinné od 1.3.2019